IEICE Electronics Express -November 25, 2022 Issue-

IEICE Electronics Express, November 25 issue, has been published.
The articles are available from the following: https://www.ieice.org/publications/elex/

Highly efficient broadband continuous Class-F power amplifier with a novel harmonic matching network

Minshi Jia, Zhiqun Cheng, Jin Dai, Xiaomei Zhao, Hang Li, Yongre Shi, Fei Wang, Zhiwei Zhang
Topic: Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

EDF sigma laser using double-pass cascaded-chirped long-period fiber grating with birefringence compensation effect and its application for strain measurement

Koken Fukushima, Makoto Okano, Atsushi Wada, Satoshi Tanaka, Fumihiko Ito
Topic: Optical hardware

A power amplifier by using asymmetrical branch-line coupler

Long Guo, Peng Heng, Guang ming Wang, Yin Tian
Topic: Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

A thermal protection circuit for fast battery charging LDOs

Zhiming Xiao, Zhiyun Zhao, Yue Zhao, Weibo Hu, Feng Luo, Junzhong Yang, Sen Yang, Jindong Xu, Lin Huang
Topic: Power devices and circuits

A 45MHz-2.5GHz broadband CMOS up-conversion mixer with a bisymmetric class-AB input stage

Wei Zou, Haotian Chen, Daming Ren, Xinyu Zhang, Li Zhang, Zhengwang Cheng, Xinguo Ma, Chuyun Huang, Xuecheng Zou
Topic: Integrated circuits

6.25-10Gb/s adaptive CTLE with spectrum balancing and loop-unrolled half-rate DFE in TSMC 0.18nm CMOS

Haoran Sun, Yinhang Zhang, Xi Yang
Topic: Integrated circuits